سامانه پذیرش
آموزش استفاده از سامانه

جهت پاسخ گویی به مشکلات پرداخت و نواقصی مدارک با شماره ی زیر تماس بگیرید 33664600 --9داخلی 3262
33624011 مستقیم