سامانه پذیرش
آموزش استفاده از سامانه

بخش های مربوط به پیگیری از روز پنجشنبه در دسترس خواهند بود

جهت پاسخ گویی به مشکلات پرداخت و نواقصی مدارک با شماره ی زیر تماس بگیرد 33664600 --9داخلی 3262
33624011 مستقیم